فقط ادارات کل استانها و ادارات کل ستادی و کارشناسان اداره کل منابع انسانی دسترسی دارند