پست مجازی

تبادل فایل بین اداره کل و استان ها

مستندات تجربی

ارسال فایل مستندات جهت ارتقا رتبه

آمار ماهیانه

ارسال آمار کارکنان استانها آخر هر ماه

تبدیل به رسمی قطعی

ارسال احکام تبدیل به رسمی قطعی